[D类公式]平五合+平六段+平五段+平一段+平二尾+三合尾+平码六+平码二+01=下期杀一段

【高手论坛】
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 [09+06+06+01+00+03+37+10+01]=73  下期杀: 3 段【对/错】
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 [06+05+04+01+05+03+33+15+01]=73  下期杀: 3 段【对】
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 [06+06+05+01+08+01+42+08+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 [09+07+07+03+07+01+48+27+01]=110  下期杀: 5 段【对】
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 [08+07+07+02+00+05+46+20+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 [04+05+04+02+01+05+31+11+01]=64  下期杀: 1 段【对】
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 [11+06+06+01+00+01+39+20+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 [09+07+06+02+05+04+43+25+01]=102  下期杀: 4 段【对】
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 [11+06+05+01+08+06+38+08+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 [03+05+05+01+08+04+34+08+01]=69  下期杀: 6 段【35
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 [08+07+04+03+06+09+48+16+01]=102  下期杀: 4 段【对】
2018年132期 05-09-12-14-42-43-T45 [06+07+06+01+09+03+43+09+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 [06+07+06+01+09+03+43+09+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 [04+06+06+01+00+01+41+10+01]=70  下期杀: 7 段【34
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 [08+06+05+02+02+03+37+22+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 [08+07+07+01+04+08+49+24+01]=109  下期杀: 4 段【对】
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 [04+07+06+02+06+04+47+16+01]=93  下期杀: 2 段【33
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 [10+07+07+01+08+04+47+08+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 [12+07+06+01+09+06+44+19+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 [02+05+03+02+03+06+32+13+01]=67  下期杀: 4 段【对】
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 [07+06+05+01+07+01+42+07+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2018年122期 01-15-22-39-45-47-T43 [09+07+07+01+05+04+47+15+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 [09+05+04+01+03+02+29+13+01]=67  下期杀: 4 段【对】
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 [09+07+06+01+07+02+44+17+01]=94  下期杀: 3 段【32
2018年119期 10-13-22-25-40-42-T05 [04+06+06+02+03+04+42+13+01]=81  下期杀: 4 段【对】
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 [09+07+07+01+01+00+46+11+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 [07+07+05+02+04+03+43+14+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 [12+06+06+01+09+00+42+09+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 [08+07+07+01+09+09+45+09+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 [08+07+07+01+00+08+49+10+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 [09+07+07+02+09+07+46+19+01]=107  下期杀: 2 段【31
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 [06+07+05+02+08+05+49+18+01]=101  下期杀: 3 段【对】
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 [10+06+06+02+01+07+38+31+01]=102  下期杀: 4 段【对】
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 [12+07+07+02+07+03+49+17+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 [06+07+04+01+04+02+48+14+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 [05+06+05+01+03+03+40+13+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 [04+06+06+01+06+08+41+06+01]=79  下期杀: 2 段【对】
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 [05+07+05+02+01+09+48+11+01]=89  下期杀: 5 段【对】
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 [10+07+06+01+06+02+48+06+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 [05+07+06+02+00+04+48+20+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 [11+07+07+05+06+01+49+36+01]=123  下期杀: 4 段【对】
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 [05+07+06+01+09+03+46+09+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 [11+07+06+03+06+03+49+26+01]=112  下期杀: 7 段【对】
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 [08+07+07+01+05+06+47+05+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 [08+07+05+02+03+02+45+13+01]=86  下期杀: 2 段【30
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 [08+07+07+01+05+03+46+15+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 [09+07+06+02+08+08+46+18+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 [04+07+05+01+04+00+48+04+01]=74  下期杀: 4 段【对】
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 [11+07+06+02+04+04+44+14+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 [04+07+06+01+00+09+47+10+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 [06+07+06+01+04+06+47+14+01]=92  下期杀: 1 段【29
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 [11+06+05+02+03+07+41+13+01]=89  下期杀: 5 段【对】
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 [07+07+07+05+07+01+49+37+01]=121  下期杀: 2 段【对】
2018年090期 01-11-25-38-47-49-T37 [11+07+07+01+01+07+49+11+01]=95  下期杀: 4 段【28
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 [03+05+03+02+00+02+34+10+01]=60  下期杀: 4 段【对】
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 [10+07+07+01+01+07+47+21+01]=102  下期杀: 4 段【对】
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 [10+07+06+01+05+05+48+15+01]=98  下期杀: 7 段【对】
2018年086期 03-05-11-34-35-45-T28 [08+07+05+01+05+02+45+05+01]=79  下期杀: 2 段【对】
2018年085期 24-27-36-43-44-46-T30 [08+07+07+04+07+09+46+27+01]=116  下期杀: 4 段【27
2018年084期 05-07-11-26-30-43-T17 [03+07+05+01+07+02+43+07+01]=76  下期杀: 6 段【对】
2018年083期 22-32-37-44-46-49-T38 [10+07+07+04+02+00+49+32+01]=112  下期杀: 7 段【对】
2018年082期 02-16-17-27-32-37-T12 [05+06+05+01+06+08+37+16+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年081期 13-14-15-37-38-44-T40 [11+07+06+02+04+06+44+14+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2018年080期 12-16-23-25-40-42-T20 [04+06+06+02+06+05+42+16+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2018年079期 06-10-32-36-41-48-T47 [05+07+06+01+00+05+48+10+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年078期 07-13-22-27-33-36-T45 [06+06+05+01+03+04+36+13+01]=75  下期杀: 5 段【对】
2018年077期 01-05-07-08-30-33-T22 [03+05+05+01+05+07+33+05+01]=65  下期杀: 2 段【对】
2018年076期 06-08-29-38-41-49-T02 [05+07+06+01+08+01+49+08+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年075期 08-17-20-26-40-46-T19 [04+07+06+02+07+02+46+17+01]=92  下期杀: 1 段【26
2018年074期 01-13-20-34-38-40-T29 [11+06+06+01+03+02+40+13+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年073期 03-21-22-41-45-49-T10 [09+07+07+01+01+04+49+21+01]=100  下期杀: 2 段【对】
2018年072期 05-06-16-18-30-32-T27 [03+05+05+01+06+07+32+06+01]=66  下期杀: 3 段【对】
2018年071期 06-13-23-29-38-45-T41 [11+07+06+01+03+05+45+13+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2018年070期 07-08-12-17-33-42-T26 [06+06+05+01+08+03+42+08+01]=80  下期杀: 3 段【对】
2018年069期 02-09-16-18-24-46-T47 [06+07+04+01+09+07+46+09+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2018年068期 16-23-24-31-33-34-T18 [06+05+05+03+03+06+34+23+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年067期 02-07-21-31-33-42-T24 [06+06+05+01+07+03+42+07+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年066期 01-07-20-21-35-48-T22 [08+07+05+01+07+02+48+07+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年065期 02-10-24-28-35-39-T27 [08+06+05+01+00+06+39+10+01]=76  下期杀: 6 段【对】
2018年064期 30-31-34-40-41-42-T33 [05+06+06+05+01+07+42+31+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2018年063期 11-23-35-41-46-49-T47 [10+07+07+02+03+08+49+23+01]=110  下期杀: 5 段【25
2018年062期 05-32-34-36-38-43-T25 [11+07+06+01+02+07+43+32+01]=110  下期杀: 5 段【对】
2018年061期 06-10-24-34-40-45-T09 [04+07+06+01+00+06+45+10+01]=80  下期杀: 3 段【对】
2018年060期 04-15-30-33-38-41-T16 [11+06+06+01+05+03+41+15+01]=89  下期杀: 5 段【对】
2018年059期 03-05-28-33-40-49-T32 [04+07+06+01+05+00+49+05+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年058期 03-06-11-22-45-46-T01 [09+07+07+01+06+02+46+06+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2018年057期 01-12-22-40-42-44-T28 [06+07+06+01+02+04+44+12+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年056期 04-05-07-11-12-13-T18 [03+02+02+01+05+07+13+05+01]=39  下期杀: 4 段【24
2018年055期 07-12-14-22-31-33-T38 [04+05+05+01+02+05+33+12+01]=68  下期杀: 5 段【对】
2018年054期 14-23-29-36-37-47-T25 [10+07+06+02+03+01+47+23+01]=100  下期杀: 2 段【对】
2018年053期 03-16-23-30-43-46-T26 [07+07+07+01+06+05+46+16+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年052期 05-08-09-19-32-44-T39 [05+07+05+01+08+09+44+08+01]=88  下期杀: 4 段【23
2018年051期 01-06-09-19-21-23-T43 [03+04+03+01+06+09+23+06+01]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年050期 12-19-25-31-36-49-T11 [09+07+06+02+09+07+49+19+01]=109  下期杀: 4 段【对】
2018年049期 03-14-18-28-31-40-T38 [04+06+05+01+04+09+40+14+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年048期 03-24-40-44-45-49-T08 [09+07+07+01+04+04+49+24+01]=106  下期杀: 1 段【对】
2018年047期 12-24-30-31-32-34-T41 [05+05+05+02+04+03+34+24+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年046期 01-05-10-20-21-25-T43 [03+04+03+01+05+01+25+05+01]=48  下期杀: 6 段【22
2018年045期 02-15-17-18-21-44-T14 [03+07+03+01+05+08+44+15+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年044期 08-12-20-33-35-45-T42 [08+07+05+02+02+02+45+12+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年043期 12-20-21-28-33-41-T09 [06+06+05+02+00+03+41+20+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年042期 10-14-28-30-42-44-T35 [06+07+06+02+04+00+44+14+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年041期 20-21-33-40-45-49-T43 [09+07+07+03+01+06+49+21+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2018年040期 03-08-16-22-28-32-T24 [10+05+04+01+08+07+32+08+01]=76  下期杀: 6 段【对】
2018年039期 12-14-15-36-38-40-T42 [11+06+06+02+04+06+40+14+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2018年038期 01-02-09-11-37-41-T18 [10+06+06+01+02+09+41+02+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年037期 01-15-23-34-43-48-T25 [07+07+07+01+05+05+48+15+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年036期 04-20-23-27-31-43-T03 [04+07+05+01+00+05+43+20+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年035期 19-24-29-39-40-42-T30 [04+06+06+03+04+01+42+24+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2018年034期 21-23-31-41-46-49-T36 [10+07+07+03+03+04+49+23+01]=107  下期杀: 2 段【对】
2018年033期 09-13-16-18-19-34-T21 [10+05+03+02+03+07+34+13+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年032期 05-12-24-27-30-47-T43 [03+07+05+01+02+06+47+12+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年031期 12-19-23-28-35-45-T06 [08+07+05+02+09+05+45+19+01]=101  下期杀: 3 段【对】
2018年030期 10-18-21-29-33-46-T36 [06+07+05+02+08+03+46+18+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2018年029期 03-22-27-29-42-45-T10 [06+07+06+01+02+09+45+22+01]=99  下期杀: 1 段【对】
2018年028期 04-06-23-33-40-47-T30 [04+07+06+01+06+05+47+06+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2018年027期 13-16-25-35-38-49-T33 [11+07+06+02+06+07+49+16+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2018年026期 05-16-20-25-34-42-T02 [07+06+05+01+06+02+42+16+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年025期 07-18-19-26-27-39-T02 [09+06+04+01+08+00+39+18+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2018年024期 01-06-30-43-44-48-T07 [08+07+07+01+06+03+48+06+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年023期 02-11-17-19-35-37-T20 [08+06+05+01+01+08+37+11+01]=78  下期杀: 1 段【21
2018年022期 06-10-11-23-28-43-T21 [10+07+04+01+00+02+43+10+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年021期 02-14-15-17-18-29-T01 [09+05+03+01+04+06+29+14+01]=72  下期杀: 2 段【对】
2018年020期 13-24-28-31-41-43-T16 [05+07+06+02+04+00+43+24+01]=92  下期杀: 1 段【20
2018年019期 17-20-34-38-42-45-T05 [06+07+06+03+00+07+45+20+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2018年018期 04-12-19-20-30-39-T05 [03+06+05+01+02+00+39+12+01]=69  下期杀: 6 段【对】
2018年017期 03-05-25-42-43-44-T02 [07+07+07+01+05+07+44+05+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年016期 01-19-21-32-43-45-T34 [07+07+07+01+09+03+45+19+01]=99  下期杀: 1 段【19
2018年015期 02-09-18-27-32-42-T12 [05+06+05+01+09+09+42+09+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2018年014期 01-02-09-27-33-45-T45 [06+07+05+01+02+09+45+02+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2018年013期 13-16-22-28-37-41-T34 [10+06+06+02+06+04+41+16+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2018年012期 03-19-26-28-35-48-T32 [08+07+05+01+09+08+48+19+01]=106  下期杀: 1 段【对】
2018年011期 02-04-12-25-40-49-T08 [04+07+06+01+04+03+49+04+01]=79  下期杀: 2 段【对】
2018年010期 20-23-26-29-47-49-T39 [11+07+07+03+03+08+49+23+01]=112  下期杀: 7 段【对】
2018年009期 04-07-11-12-40-49-T25 [04+07+06+01+07+02+49+07+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2018年008期 08-17-26-33-43-45-T40 [07+07+07+02+07+08+45+17+01]=101  下期杀: 3 段【对】
2018年007期 03-14-23-36-40-47-T20 [04+07+06+01+04+05+47+14+01]=89  下期杀: 5 段【对】
2018年006期 03-20-27-32-37-41-T44 [10+06+06+01+00+09+41+20+01]=94  下期杀: 3 段【18
2018年005期 02-05-23-24-27-34-T08 [09+05+04+01+05+05+34+05+01]=69  下期杀: 6 段【对】
2018年004期 02-21-27-30-36-37-T04 [09+06+06+01+01+09+37+21+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2018年003期 03-29-31-43-47-49-T19 [11+07+07+01+09+04+49+29+01]=118  下期杀: 6 段【对】
2018年002期 01-12-21-31-36-49-T23 [09+07+06+01+02+03+49+12+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2018年001期 12-18-28-35-39-42-T36 [12+06+06+02+08+00+42+18+01]=95  下期杀: 4 段【17
2017年153期 01-13-22-25-36-38-T37 [09+06+06+01+03+04+38+13+01]=81  下期杀: 4 段【对】
2017年152期 15-17-23-40-44-46-T11 [08+07+07+03+07+05+46+17+01]=101  下期杀: 3 段【对】
2017年151期 02-07-16-28-30-37-T12 [03+06+05+01+07+07+37+07+01]=74  下期杀: 4 段【对】
2017年150期 01-16-26-34-39-47-T11 [12+07+06+01+06+08+47+16+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2017年149期 14-21-22-28-30-47-T03 [03+07+05+02+01+04+47+21+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年148期 03-09-33-38-44-49-T24 [08+07+07+01+09+06+49+09+01]=97  下期杀: 6 段【对】
2017年147期 01-03-06-09-24-28-T36 [06+04+04+01+03+06+28+03+01]=56  下期杀: 7 段【对】
2017年146期 07-10-20-25-34-35-T08 [07+05+05+01+00+02+35+10+01]=66  下期杀: 3 段【对】
2017年145期 04-15-29-34-38-48-T30 [11+07+06+01+05+01+48+15+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2017年144期 22-24-29-35-38-48-T30 [11+07+06+04+04+01+48+24+01]=106  下期杀: 1 段【对】
2017年143期 01-25-34-37-39-47-T18 [12+07+06+01+05+07+47+25+01]=111  下期杀: 6 段【对】
2017年142期 07-09-14-18-20-44-T29 [02+07+03+01+09+05+44+09+01]=81  下期杀: 4 段【对】
2017年141期 07-14-19-27-28-38-T46 [10+06+04+01+04+00+38+14+01]=78  下期杀: 1 段【对】
2017年140期 04-10-32-35-38-40-T49 [11+06+06+01+00+05+40+10+01]=80  下期杀: 3 段【对】
2017年139期 06-08-09-23-36-40-T19 [09+06+06+01+08+09+40+08+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年138期 05-13-16-28-40-41-T02 [04+06+06+01+03+07+41+13+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年137期 03-04-30-37-39-42-T32 [12+06+06+01+04+03+42+04+01]=79  下期杀: 2 段【对】
2017年136期 08-27-30-35-36-43-T31 [09+07+06+02+07+03+43+27+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2017年135期 19-24-26-30-36-41-T43 [09+06+06+03+04+08+41+24+01]=102  下期杀: 4 段【对】
2017年134期 03-08-20-34-40-46-T24 [04+07+06+01+08+02+46+08+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2017年133期 01-15-20-28-33-43-T18 [06+07+05+01+05+02+43+15+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2017年132期 12-16-22-28-36-37-T45 [09+06+06+02+06+04+37+16+01]=87  下期杀: 3 段【16
2017年131期 03-32-36-46-48-49-T29 [12+07+07+01+02+09+49+32+01]=120  下期杀: 1 段【对】
2017年130期 03-18-19-35-38-40-T48 [11+06+06+01+08+00+40+18+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年129期 23-30-32-33-43-44-T28 [07+07+07+04+00+05+44+30+01]=105  下期杀: 7 段【15
2017年128期 05-18-20-32-36-40-T07 [09+06+06+01+08+02+40+18+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年127期 21-26-29-35-45-49-T41 [09+07+07+03+06+01+49+26+01]=109  下期杀: 4 段【对】
2017年126期 07-16-18-22-26-44-T09 [08+07+04+01+06+09+44+16+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2017年125期 04-05-20-29-35-38-T36 [08+06+05+01+05+02+38+05+01]=71  下期杀: 1 段【对】
2017年124期 01-08-09-16-29-42-T49 [11+06+05+01+08+09+42+08+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年123期 08-16-18-30-43-45-T27 [07+07+07+02+06+09+45+16+01]=100  下期杀: 2 段【对】
2017年122期 08-12-19-24-28-49-T37 [10+07+04+02+02+00+49+12+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2017年121期 02-04-19-30-35-47-T25 [08+07+05+01+04+00+47+04+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2017年120期 01-06-08-11-12-16-T41 [03+03+02+01+06+08+16+06+01]=46  下期杀: 4 段【14
2017年119期 06-17-22-26-32-45-T24 [05+07+05+01+07+04+45+17+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年118期 03-06-24-38-45-48-T05 [09+07+07+01+06+06+48+06+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年117期 10-16-22-23-26-46-T25 [08+07+04+02+06+04+46+16+01]=94  下期杀: 3 段【对】
2017年116期 01-08-19-22-35-46-T30 [08+07+05+01+08+00+46+08+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2017年115期 02-11-19-20-33-49-T06 [06+07+05+01+01+00+49+11+01]=81  下期杀: 4 段【对】
2017年114期 07-18-24-26-39-45-T44 [12+07+06+01+08+06+45+18+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2017年113期 02-10-19-27-31-33-T16 [04+05+05+01+00+00+33+10+01]=59  下期杀: 3 段【对】
2017年112期 01-13-22-25-30-36-T04 [03+06+05+01+03+04+36+13+01]=72  下期杀: 2 段【对】
2017年111期 01-03-04-05-32-39-T10 [05+06+05+01+03+04+39+03+01]=67  下期杀: 4 段【对】
2017年110期 07-11-12-30-34-36-T17 [07+06+05+01+01+03+36+11+01]=71  下期杀: 1 段【对】
2017年109期 03-12-16-23-36-47-T33 [09+07+06+01+02+07+47+12+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年108期 25-26-34-41-42-49-T01 [06+07+06+04+06+07+49+26+01]=112  下期杀: 7 段【对】
2017年107期 21-23-30-38-44-49-T37 [08+07+07+03+03+03+49+23+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2017年106期 04-07-18-23-29-39-T49 [11+06+05+01+07+09+39+07+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年105期 10-19-27-29-41-46-T17 [05+07+06+02+09+09+46+19+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2017年104期 01-02-08-30-39-43-T19 [12+07+06+01+02+08+43+02+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年103期 01-05-11-23-24-27-T15 [06+04+04+01+05+02+27+05+01]=55  下期杀: 6 段【对】
2017年102期 12-17-18-25-33-37-T29 [06+06+05+02+07+09+37+17+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2017年101期 12-24-26-34-44-48-T04 [08+07+07+02+04+08+48+24+01]=109  下期杀: 4 段【对】
2017年100期 16-34-35-36-40-46-T31 [04+07+06+03+04+08+46+34+01]=113  下期杀: 1 段【13
2017年099期 04-07-10-21-28-47-T17 [10+07+04+01+07+01+47+07+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2017年098期 04-23-24-33-40-43-T15 [04+07+06+01+03+06+43+23+01]=94  下期杀: 3 段【12
2017年097期 02-23-32-34-43-45-T22 [07+07+07+01+03+05+45+23+01]=99  下期杀: 1 段【对】
2017年096期 05-21-24-29-43-44-T42 [07+07+07+01+01+06+44+21+01]=95  下期杀: 4 段【11
2017年095期 03-04-07-19-20-23-T27 [02+04+03+01+04+07+23+04+01]=49  下期杀: 7 段【对】
2017年094期 03-04-15-25-38-45-T28 [11+07+06+01+04+06+45+04+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2017年093期 18-22-25-32-33-42-T29 [06+06+05+03+02+07+42+22+01]=94  下期杀: 3 段【对】
2017年092期 08-10-25-28-33-37-T07 [06+06+05+02+00+07+37+10+01]=74  下期杀: 4 段【对】
2017年091期 14-25-32-35-39-48-T31 [12+07+06+02+05+05+48+25+01]=111  下期杀: 6 段【对】
2017年090期 06-18-22-24-35-40-T36 [08+06+05+01+08+04+40+18+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年089期 10-25-26-32-36-37-T46 [09+06+06+02+05+08+37+25+01]=99  下期杀: 1 段【对】
2017年088期 11-15-25-30-37-43-T17 [10+07+06+02+05+07+43+15+01]=96  下期杀: 5 段【对】
2017年087期 03-04-31-37-42-44-T40 [06+07+06+01+04+04+44+04+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2017年086期 08-09-15-33-37-47-T01 [10+07+06+02+09+06+47+09+01]=97  下期杀: 6 段【10
2017年085期 04-06-27-36-47-49-T03 [11+07+07+01+06+09+49+06+01]=97  下期杀: 6 段【对】
2017年084期 05-09-12-25-26-34-T21 [08+05+04+01+09+03+34+09+01]=74  下期杀: 4 段【对】
2017年083期 06-14-32-33-40-46-T10 [04+07+06+01+04+05+46+14+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年082期 29-34-35-42-43-48-T26 [07+07+07+05+04+08+48+34+01]=121  下期杀: 2 段【9
2017年081期 04-05-25-27-29-41-T18 [11+06+05+01+05+07+41+05+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年080期 01-11-20-22-43-45-T35 [07+07+07+01+01+02+45+11+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年079期 03-08-11-21-36-48-T37 [09+07+06+01+08+02+48+08+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2017年078期 02-06-07-08-10-30-T28 [01+05+02+01+06+07+30+06+01]=59  下期杀: 3 段【对】
2017年077期 02-05-15-26-27-38-T18 [09+06+04+01+05+06+38+05+01]=75  下期杀: 5 段【对】
2017年076期 04-09-27-33-39-42-T35 [12+06+06+01+09+09+42+09+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2017年075期 11-16-26-27-29-37-T19 [11+06+05+02+06+08+37+16+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年074期 12-24-30-40-44-48-T08 [08+07+07+02+04+03+48+24+01]=104  下期杀: 6 段【对】
2017年073期 03-28-30-32-37-42-T11 [10+06+06+01+08+03+42+28+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2017年072期 18-20-21-27-31-49-T45 [04+07+05+03+00+03+49+20+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年071期 15-18-20-25-35-45-T34 [08+07+05+03+08+02+45+18+01]=97  下期杀: 6 段【对】
2017年070期 09-34-39-42-46-49-T32 [10+07+07+02+04+02+49+34+01]=116  下期杀: 4 段【对】
2017年069期 01-02-05-12-18-19-T44 [09+03+03+01+02+05+19+02+01]=45  下期杀: 3 段【对】
2017年068期 21-23-27-34-46-49-T44 [10+07+07+03+03+09+49+23+01]=112  下期杀: 7 段【8
2017年067期 01-13-18-23-30-44-T42 [03+07+05+01+03+09+44+13+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年066期 08-11-15-23-24-29-T06 [06+05+04+02+01+06+29+11+01]=65  下期杀: 2 段【对】
2017年065期 08-24-26-30-47-49-T35 [11+07+07+02+04+08+49+24+01]=113  下期杀: 1 段【7
2017年064期 11-15-24-25-33-40-T42 [06+06+05+02+05+06+40+15+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年063期 04-18-23-28-36-45-T33 [09+07+06+01+08+05+45+18+01]=100  下期杀: 2 段【对】
2017年062期 14-18-27-32-37-38-T01 [10+06+06+02+08+09+38+18+01]=98  下期杀: 7 段【对】
2017年061期 05-07-18-22-33-43-T27 [06+07+05+01+07+09+43+07+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年060期 23-26-27-39-40-48-T07 [04+07+06+04+06+09+48+26+01]=111  下期杀: 6 段【对】
2017年059期 07-13-17-23-29-46-T49 [11+07+05+01+03+08+46+13+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2017年058期 02-03-17-34-38-48-T14 [11+07+06+01+03+08+48+03+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年057期 07-11-20-28-41-49-T32 [05+07+06+01+01+02+49+11+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2017年056期 01-05-07-09-10-15-T03 [01+03+02+01+05+07+15+05+01]=40  下期杀: 5 段【6
2017年055期 01-07-12-18-27-33-T20 [09+05+04+01+07+03+33+07+01]=70  下期杀: 7 段【对】
2017年054期 09-16-22-38-40-46-T11 [04+07+06+02+06+04+46+16+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年053期 06-22-23-31-36-45-T12 [09+07+06+01+02+05+45+22+01]=98  下期杀: 7 段【对】
2017年052期 01-03-09-13-34-35-T27 [07+05+05+01+03+09+35+03+01]=69  下期杀: 6 段【对】
2017年051期 04-17-21-32-36-46-T27 [09+07+06+01+07+03+46+17+01]=97  下期杀: 6 段【对】
2017年050期 01-20-22-27-31-41-T02 [04+06+05+01+00+04+41+20+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年049期 05-08-14-22-31-48-T33 [04+07+05+01+08+05+48+08+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2017年048期 16-17-21-42-48-49-T37 [12+07+07+03+07+03+49+17+01]=106  下期杀: 1 段【对】
2017年047期 01-21-22-45-46-49-T14 [10+07+07+01+01+04+49+21+01]=101  下期杀: 3 段【对】
2017年046期 01-09-11-23-29-34-T06 [11+05+05+01+09+02+34+09+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2017年045期 04-10-11-18-29-38-T28 [11+06+05+01+00+02+38+10+01]=74  下期杀: 4 段【对】
2017年044期 01-04-05-29-33-44-T39 [06+07+05+01+04+05+44+04+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2017年043期 04-10-25-26-38-49-T34 [11+07+06+01+00+07+49+10+01]=92  下期杀: 1 段【对】
2017年042期 14-17-22-29-30-31-T38 [03+05+05+02+07+04+31+17+01]=75  下期杀: 5 段【5
2017年041期 02-11-14-20-27-30-T19 [09+05+04+01+01+05+30+11+01]=67  下期杀: 4 段【对】
2017年040期 04-21-24-39-45-46-T40 [09+07+07+01+01+06+46+21+01]=99  下期杀: 1 段【对】
2017年039期 03-09-19-33-40-41-T26 [04+06+06+01+09+00+41+09+01]=77  下期杀: 7 段【对】
2017年038期 07-17-20-34-36-44-T23 [09+07+06+01+07+02+44+17+01]=94  下期杀: 3 段【对】
2017年037期 18-19-21-30-38-48-T07 [11+07+06+03+09+03+48+19+01]=107  下期杀: 2 段【对】
2017年036期 02-09-21-35-36-40-T44 [09+06+06+01+09+03+40+09+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2017年035期 09-10-23-30-38-48-T16 [11+07+06+02+00+05+48+10+01]=90  下期杀: 6 段【对】
2017年034期 05-14-17-33-41-47-T16 [05+07+06+01+04+08+47+14+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2017年033期 08-12-20-25-37-46-T02 [10+07+06+02+02+02+46+12+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年032期 02-13-17-23-30-46-T08 [03+07+05+01+03+08+46+13+01]=87  下期杀: 3 段【对】
2017年031期 01-02-11-19-40-48-T04 [04+07+06+01+02+02+48+02+01]=73  下期杀: 3 段【对】
2017年030期 02-32-33-35-36-44-T48 [09+07+06+01+02+06+44+32+01]=108  下期杀: 3 段【对】
2017年029期 01-04-20-27-32-39-T15 [05+06+05+01+04+02+39+04+01]=67  下期杀: 4 段【对】
2017年028期 17-19-25-35-41-44-T26 [05+07+06+03+09+07+44+19+01]=101  下期杀: 3 段【4
2017年027期 02-14-18-19-40-43-T42 [04+07+06+01+04+09+43+14+01]=89  下期杀: 5 段【对】
2017年026期 10-18-22-23-29-32-T45 [11+05+05+02+08+04+32+18+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年025期 06-13-31-42-43-45-T34 [07+07+07+01+03+04+45+13+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年024期 15-20-24-34-42-44-T07 [06+07+06+03+00+06+44+20+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2017年023期 04-12-19-20-25-26-T08 [07+04+04+01+02+00+26+12+01]=57  下期杀: 1 段【3
2017年022期 13-15-16-32-34-46-T10 [07+07+05+02+05+07+46+15+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2017年021期 01-07-13-29-32-44-T20 [05+07+05+01+07+04+44+07+01]=81  下期杀: 4 段【对】
2017年020期 05-08-12-17-20-37-T45 [02+06+03+01+08+03+37+08+01]=69  下期杀: 6 段【对】
2017年019期 05-08-23-34-41-44-T07 [05+07+06+01+08+05+44+08+01]=85  下期杀: 1 段【对】
2017年018期 14-16-21-28-43-46-T26 [07+07+07+02+06+03+46+16+01]=95  下期杀: 4 段【对】
2017年017期 07-21-26-30-38-47-T15 [11+07+06+01+01+08+47+21+01]=103  下期杀: 5 段【对】
2017年016期 03-12-13-19-24-45-T40 [06+07+04+01+02+04+45+12+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年015期 06-11-22-25-32-33-T24 [05+05+05+01+01+04+33+11+01]=66  下期杀: 3 段【对】
2017年014期 07-14-25-28-33-40-T26 [06+06+05+01+04+07+40+14+01]=84  下期杀: 7 段【对】
2017年013期 13-14-18-23-29-35-T45 [11+05+05+02+04+09+35+14+01]=86  下期杀: 2 段【对】
2017年012期 08-15-25-30-34-40-T42 [07+06+05+02+05+07+40+15+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年011期 13-24-28-29-31-44-T10 [04+07+05+02+04+00+44+24+01]=91  下期杀: 7 段【对】
2017年010期 02-05-23-27-36-43-T20 [09+07+06+01+05+05+43+05+01]=82  下期杀: 5 段【对】
2017年009期 08-27-28-37-38-49-T33 [11+07+06+02+07+00+49+27+01]=110  下期杀: 5 段【对】
2017年008期 01-02-13-23-35-43-T18 [08+07+05+01+02+04+43+02+01]=73  下期杀: 3 段【对】
2017年007期 26-27-28-36-42-47-T33 [06+07+06+04+07+00+47+27+01]=105  下期杀: 7 段【对】
2017年006期 01-06-22-37-44-48-T35 [08+07+07+01+06+04+48+06+01]=88  下期杀: 4 段【对】
2017年005期 18-25-27-30-40-43-T06 [04+07+06+03+05+09+43+25+01]=103  下期杀: 5 段【2
2017年004期 02-07-14-26-38-39-T12 [11+06+06+01+07+05+39+07+01]=83  下期杀: 6 段【对】
2017年003期 07-10-14-29-45-46-T19 [09+07+07+01+00+05+46+10+01]=86  下期杀: 2 段【1
2017年002期 05-14-20-21-36-49-T39 [09+07+06+01+04+02+49+14+01]=93  下期杀: 2 段【对】
2017年001期 04-11-22-29-37-46-T18 [10+07+06+01+01+04+46+11+01]=87  下期杀: 3 段【对】
    高手论坛是您永远的家、以上发表的资料均属发表者个人原创、内容真实有效、无存在任何偷改、欺骗行为、大家可放心跟踪、共同打击外围黑庄
免责声明:以上资讯均为赞助商广告内容,本站不对其经营行为负责,因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失;
如引为它用后果自负,本站概不负责;如因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关.特此声明.

娱乐城 六合彩资料 高手论坛 开奖记录 六合彩论坛